Крупа Ольга Миколаївна

Rybak

доцент кафедри, кандидат технічних наук

У 2007 році отримала освітню кваліфікацію «магістр» із спеціальності «Технологія зберігання, переробки та консервування молока» у Національному університеті харчових технологій. Магістерська робота Рибак О.М. за результатами студентської наукової діяльності посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

У період iз 2007 по 2010 роки Рибак О.М. навчалася в acпірантурі Національного університету харчових технологій. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.18.16 – «Технологія харчової продукції» у спеціалізованій вченій раді Д. 26.058.03 Національного університету харчових технологій. Тема дисертаційної роботи «Удосконалення технології морозива із комбінованим складом сировини».

Рибак О.М за результатами успішної наукової діяльності серед молодих науковців та дослідників у 2009-2011 роках отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Науково-педагогічну діяльність Рибак О.М. розпочала у 2008 році на посаді асистента кафедри технології молока iмолочних продуктів Національного університету харчових технологій, забезпечуючи проведення практичних й лабораторних робіт, керівництво курсового i дипломного проектування під час подготовки фахівців спеціальності «Технології зберігання, переробки та консервування молока».

3 2012 року працює на посадs доцента кафедри харчової біотехнології i хімії Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя. Здійснює проведения лекційних, лабораторних та практичних занять із дисциплін «Загальні технології харчової промисловості» i «Оптимізація технологічних процесів галузі.

Рибак О.М. є автором 66 друкованих праць, з них навчального посібника, 6 методичних рекомендацій, 15 патентів, 16 статей (9 з яких опубліковано у фахових виданнях). Із початку наукової діяльності приймала участь у 19 наукових, науково-технічних конференціях, у тому числі 10 міжнародних. Рибак О.М. входить до складу колективу розробників пакету нормативної документації для виробництва морозива.

       Наукові інтереси полягають у:

–    вивченні і дослідженні закономірностей формування й збереження структури у харчових дисперсних системах, зокрема у молочних продуктах;

–    удосконалення існуючих та розроблення нових способів управління процесом структуроутворення під час виробництва молочних продуктів;

–    встановленні можливостей застосування різноманітних інгредієнтів, як рослинного так і тваринного походження, у складі молочних продуктів з метою покращення їх структурно-механічних властивостей й підвищення показників якості продукції у цілому.

Наукові публікації