Юкало Володимир Глібович

професор кафедри, доктор біологічних наук, професор

Народився 12 червня 1957 р. в с. Овадне Володимир-Волинського району Волинської області. Батьки родом iз Тернопільщини.
3 1964 по 1974 piк навчався у Тернопільській середній школі №12. У 1974 році поступив на біологічний факультет Львівського державного університету iмeнi Івана Франка, який закінчив у 1979 році. Отримав фах: «Бioxімік. Викладач». До 1982 року працював молодшим науковим співробітником на кафедрі хімії Херсонського педагогічного інституту.
В цей час почав займатись дослідженням білків казеїнового комплексу молока. У 1982 році був запрошений у Білорусію у Могильовський технологічний інститут (зараз Могильовський державний університет продовольства). Кандидатську дисертацію “Вплив реніномукорину та деяких поверхнево-активних речовин на в’язкість казеїнових розчинів” захистив у 1984 poцi в Інституті елементорганічних сполук АН СРСР iмeнi О. М. Несмеянова (м. Москва). Після захисту кандидатської дисертації працював на посаді доцента кафедри біохімії і мікробіології, а з 1986 р. – завідувача кафедри біохімії і мікробіології Могильовського технологічного інституту. В 1987 році отримав атестат доцента по кафедрі біохімії і мікробіології.
У 1991 р. був обраний за конкурсом доцентом Тернопільського приладобудівного інституту. Працював на кафедрі біомедичних систем і апаратів (1991-1993 pp.) i кафедрі матеріалознавства (1993-1995 pp.). 3 1994 р. займався створенням документації i відкриттям нового напряму “Харчова технологія та інженерія” у Тернопільському приладобудівному iнститyтi. Для забезпечення навчального процесу за новим напрямом була відкрита кафедра “Харчової біотехнології і хімії”, яку Юкало Володимир Глібович очолював з 1 вересня 1995 року по вересень 2012 року. Кафедра готує бакалаврів за напрямом “Харчові технології та інженерія” і спеціалістів за спеціальністю‘‘Технологія зберігання, консервування та переробки плодів i овочів”. З 2007 року по 2012 р. був обраний деканом факультету переробних i харчових виробництв.
Наукова робота Юкала В.Г. пов’язана з бioxімією та мікробіологією молока та молочних продуктів, утворенням біологічно активних пептидів у молочних продуктах. Зокрема, було досліджено на молекулярному piвні причини аномальної зміни в’язкості розчинів казеїну при дії протеолітичних ферментів та поверхнево-активних речовин (1980-1985 pp.). Охарактеризовано протеолітичні властивості промислових штамів молочнокислих бактерій (1985-1989 pp.). Запропоновано cпociб селекції молочнокислих бактерій за протеолітичною активністю (1986-1989 pp.). Запропоновано шляхи утворення біологічно активних пептидів з білків молока в процесі виробництва молочних продуктів за дії протеолітичних ферментів молочнокислих бактерій i молокозгортальних препаратів (1991 р.). Розроблена схема виділення гомогенних білків казеїнового комплексу (α-, β- i κ- казеїни), запропоновані методи аналізу i очистки казеїнів (1992-1993 pp.). Експериментально доведено утворення біологічно активних пептидів з казеїнів у модельній протеолітичній системі (1994-2007рр.). Зараз разом з аспірантами проводяться дослідження по отриманню окремих білків молока та біологічно активних продуктів їх протеолізу, досліджується можливість їx застосування.
У березні 2007 року Юкало В.Г. захистив дисертащю в інституті біології тварин УААН (м. Львів) на тему “Білки казеїнового комплексу коров’ячого молока та продукти їx протеолізу за дї ферментів молочнокислих бактерій” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Звання професора по кафедрі харчової біотехнології i xiмiї отримав у грудні 2007 року.
Юкало В.Г. входить до складу редакційних колегій журналів “Food chemistry and  technology” i “Вісник Тернопільського національного технічного університету”, двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій в НУХТ (Київ) і ОНАХТ (Одеса), науково-методичної комісії з харчових технологій та інженерії, експертної ради з харчової промисловості та сільського господарства при державній акредитаційній комісії України, а також  секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом “Біології, біотехнології, харчування”.
Нагороджений грамотами Міністерства народної освіти Білорусії (1989р.), Міністерства освіти України (1997 р.), знаком “Відмінник освіти України” (2009 р.). У 2008 р. обраний почесним професором Могильовського державного університету продовольства (Білорусь).
Є автором понад 270 наукових публікацій (в т.ч. 9 авторських свідоцтв на винаходи, 1 монографія та 37 навчально-методичних poбiт. Роботи Юкала В.Г. опубліковані в Україні, Італії, Німеччині, Польщі, Франції, Pocії, Білорусі. Брав участь у багатьох міжнародних конференціях, симпозіумах, з’їздах у Польщі, Словенії, Франції, Італії, Pocії, Білopyci. Під керівництвом Юкала В.Г. захищено 4 кандидатські дисертації (Шуляк Т.Л., Луговий Б.Л., Сторож Л.А., Дацишин К.Є.), а також є консультантом по докторській дисертації.
Напрям наукових досліджень – біохімія молока і молочних продуктів, біологічно активні сполуки у молоці.

Бібліографічні посилання Google Scholar

Наукові публікації

Scopus Preview

ORSID