Бланки

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

 

 

Кафедра ___________________________________________________________________________

 

В I Д Г У К

на дипломну роботу на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

 

Студента ___________________________________________________________________________

На тему: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Напрям підготовки і група ____________________________________________________________

Обсяг дипломної роботи: графічного (ілюстративного) матеріалу – ____ аркушів формату А1 (слайдів); кількість сторінок пояснювальної записки – ____ аркушів формату А4; кількість сторінок додатків – ____ аркушів формату А4.

Висновок про відповідність дипломної роботи завданню _____________________________

___________________________________________________________________________________

Короткий зміст прийнятих рішень ______________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Зауваження, побажання _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Позитивні сторони роботи ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Оцінка графічної частини (ілюстративного матеріалу) та пояснювальної записки: ____________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Рівень підготовки студента, уміння використовувати набуті знання для ухвалення рішень _____

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Загальна оцінка дипломної роботи: ______________________________________________

___________________________________________________________________________________

Відгук склав: _____________________________________________________________

(вчений ступінь, посада, прізвище та ініціали керівника)

 

« ____ » _____________________201__ р.        __________________

(підпис керівника)

 

 

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

 

 

Кафедра ___________________________________________________________________________

 

В I Д Г У К

на дипломну роботу на здобуття освітнього ступеня «магістр»

 

Студента ___________________________________________________________________________

На тему: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Спеціальність і група ________________________________________________________________

Обсяг дипломної роботи: графічного (ілюстративного) матеріалу – ____ аркушів формату А1 (слайдів); кількість сторінок пояснювальної записки – ____ аркушів формату А4; кількість сторінок додатків – ____ аркушів формату А4.

Висновок про відповідність дипломної роботи завданню __________________________________

___________________________________________________________________________________

Актуальність теми  __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Наукова новизна, теоретичне та практичне значення роботи _______________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Зауваження, побажання ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Позитивні сторони роботи ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Оцінка графічної частини (ілюстративного матеріалу) та пояснювальної записки: ______________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Загальна оцінка дипломної роботи: _____________________________________________________

Відгук склав: _______________________________________________________________________

(вчений ступінь, посада, прізвище та ініціали керівника)

 

« ____ » _____________________201__ р.        __________________

(підпис керівника)

 

 

         Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя       .

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА РЕЦЕНЗІЮ

 

Шановний_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові рецензента)

 

Прошу Вас дати рецензію на дипломний проект (роботу)

студента________________________________________________________    групи _____________

(прізвище, ім’я та по-батькові)                                                                                            (шифр групи)

спеціальності________________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

на тему:_____________________________________________________________________________

(назва теми)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дипломний проект (робота) додаються.

Завідувач кафедри ___________    __________________      ____________________________________________

(скорочена назва)                       (підпис)                                                             (прізвище, ініціали)

 

 

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

 

Студента _____________________________________________________________________________

На тему: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Напрям підготовки і група ______________________________________________________________

Обсяг дипломної роботи: графічного (ілюстративного) матеріалу – ____ аркушів формату А1 (слайдів); кількість сторінок пояснювальної записки – ____ аркушів формату А4; кількість сторінок додатків – ____ аркушів формату А4.

Короткий зміст дипломної роботи та прийнятих рішень: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Висновок про відповідність дипломної роботи завданню: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Короткий критичний огляд змісту кожного розділу роботи з виділенням найбільш важливих і значущих моментів, ступінь використання дипломником прогресивних методів роботи, повнота викладення матеріалу, оцінка отриманих результатів: _______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Позитивні сторони роботи:    ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Зауваження, побажання: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Практична цінність розробок, можливість впровадження _____________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Оцінка графічної частини (ілюстративного матеріалу) та пояснювальної записки: ________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Загальна оцінка дипломної роботи: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Рецензію склав: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(вчений ступінь, посада, місце роботи, прізвище, ім’я та по-батькові)

 

« ____ » _____________________201__ р.        __________________

(підпис рецензента)

 

 

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу на здобуття освітнього ступеня «магістр»

 

Студента _____________________________________________________________________________

На тему: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Спеціальність і група  _________________________________________________________________

Обсяг дипломної роботи: графічного (ілюстративного) матеріалу – ____ аркушів формату А1 (слайдів); кількість сторінок пояснювальної записки – ____ аркушів формату А4; кількість сторінок додатків – ____ аркушів формату А4.

Короткий зміст дипломної роботи та отриманих результатів  __________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Висновок про відповідність дипломної роботи завданню _____________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Актуальність теми _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Наукова новизна, теоретичне та практичне значення роботи  _________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Короткий критичний огляд змісту кожного розділу роботи з виділенням найбільш важливих і значущих моментів, ступінь використання дипломником прогресивних методів досліджень, повнота викладення матеріалу, оцінка отриманих результатів:   _______________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Позитивні сторони роботи: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Зауваження, побажання: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Можливість впровадження отриманих результатів __________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Оцінка графічної частини (ілюстративного матеріалу) та пояснювальної записки: ________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Загальна оцінка дипломної роботи:   _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Рецензію склав: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(вчений ступінь, посада, місце роботи, прізвище, ім’я та по-батькові)

 

« ____ » _____________________201__ р.        __________________

(підпис рецензента)